Đây là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng nhấn mạnh và cũng là một trong những nội dung được đưa ra bàn thảo tại Tọa đàm “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử”.
Ngày 27/04/2017  |Xem tiếp
Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy và đẩy mạnh việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sản phẩm mũ bảo hiểm, sáng ngày 31/3/2017 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao năng lực Quản lý chất lượng mũ bảo hiểm và triển khai thực hiện Nghị định số 87/2016/NĐ-CP”.
Ngày 31/03/2017  |Xem tiếp
Ngày 28/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh chủ trì Hội thảo.
Ngày 29/03/2017  |Xem tiếp
Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) lần này và Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý đã tiếp thu rất tốt hầu hết các ý kiến của các Đại biểu Quốc hội. Nhiều cơ chế, chính sách, nhiều quy định mới tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN). Sau khi Luật này ra đời, hoạt động CGCN sẽ tốt hơn, việc phát triển thị trường công nghệ sẽ đi nhanh hơn.
Ngày 17/03/2017  |Xem tiếp
Sáng ngày 13/01/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng tài sản công được hình thành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước”.
Ngày 14/02/2017  |Xem tiếp
Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, ngày 21/12/2016, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội thảo Thông tin tuyên...
Ngày 22/12/2016  |Xem tiếp
Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTPH-MTTW-KHCN-LHHKHKTVN ngày 11 tháng 3 năm 2015 về việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN và) Luật KH&CN giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận...
Ngày 06/12/2016  |Xem tiếp
Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTPH-MTTW-KHCN-LHHKHKTVN ngày 11 tháng 3 năm 2015 về việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Luật KH&CN giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận...
Ngày 06/12/2016  |Xem tiếp
Thực hiện kế hoạch rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, ngày 25/11/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị...
Ngày 28/11/2016  |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :